Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja WIP Warto Im Pomóc zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Waldemara Piórka, zwanego dalej fundatorem , aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Michała Domańskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie ul. Waszyngtona 4 lok. 5 w dniu 6 grudnia 2012, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

3. Fundację powołano na czas nieokreślony.

§2

Fundacja ma osobowość prawną.

§3

Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa

§4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, Filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne.

4. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.

5. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów Ustawy o działalności pożytku publicznego.

6. Obie formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniem przepisów dotyczących rachunkowości.

7. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

8. Decyzję o podjęciu działalności odpłatnej podejmuje Zarząd Fundacji uchwałą.

9. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, osiągnięty dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

§5

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i

wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

2. Fundacja będzie posługiwać się okrągłą kolorową pieczęcią z nazwą fundacji i logo.

3. Ministrem właściwym do nadzoru nad fundacją jest minister właściwy do spraw pracy i polityki

społecznej.

Cele i zasady działania Fundacji.

§6

Celami Fundacji są:

1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, i nieporadnych życiowo a także ich opiekunów, w tym rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, oraz wyrównywanie szans tych osób.

2. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.

3. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.

4. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.

5. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

6. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

7. Współdziałanie z organizacjami i instytucjami rządowymi w zakresie niesienia pomocy osobom i rodzinom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym, oraz osobom i rodzinom doświadczającym przemocy, zwłaszcza pod wpływem środków niedozwolonych lub w związku z nimi.

8. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet, oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

9. Działania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, oraz przeciwdziałanie negatywnym trendom epidemiologicznymi i czynnikom ryzyka, które wpływają na stan zdrowia i związaną z nim, jakość życia.

Zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmują;

1/ edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa w szczególności dzieci,

młodzieży i osób starszych, w tym zdrowych nawyków żywieniowych.

2/ promocję zdrowia,

3/ profilaktykę chorób,

4/ rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego,

5/ ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno- ekonomicznych,

6/ działania w obszarze aktywności fizycznej, kultury sportu i rekreacji.

10. Działalność naukowa, naukowo-techniczna, badawcza oraz oświatowa i wydawnicza, w tym pomoc młodym talentom w rozwoju i rozpoczęciu działalności.

11. Działalność kulturalna, promocja sztuki i literatury, a także organizacja wydarzeń kulturalnych.

12. Działalność na rzecz ochrony środowiska.

13. Działalność charytatywna i dobroczynna na rzecz ogółu społeczeństwa.

14. Działania na rzecz integracji i aktywizacji społecznej, propagowanie prospołecznych i prozdrowotnych form życia, w tym kulturowe formy żywienia.

15. Działalność na rzecz promocji etyki biznesu i wsparcia inicjatyw gospodarczych.

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.

2. Promocję i organizację wolontariatu.

3. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.

4. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.

5. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

6. Wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji , oraz osób , których zadaniem jest prowadzenie działalności, o której mowa w paragrafie określającym cele fundacji- w zakresie realizacji celów Fundacji

7. Pomoc niepełnosprawnym w rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej.

8. Organizację plebiscytów gospodarczych i wszelkiego rodzaju rankingów.

9. Organizowanie i prowadzenie konkursów medycznych, żywieniowych, kulinarnych.

10. Pomoc w realizacji integracyjnych zajęć artystycznych dla dzieci , młodzieży i seniorów.

11. Prowadzenie programów doradztwa prawnego, gospodarczego oraz rodzinnego.

12. Organizowanie spotkań szkoleniowych dla różnych grup społecznych, promujących zdrowy styl życia, ochronę środowiska, nabywanie właściwych nawyków żywieniowych.

13. Wspieranie działań w podnoszeniu kwalifikacji kadr realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego.

14. Organizacja wystaw, wernisaży, konkursów, festynów, spotkań plenerowych i charytatywnych.

15. Organizowanie zbiórek dla potrzebujących.

§8

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

3. Działalność gospodarcza jest dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację

4. Nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej przeznaczona jest na działalność pożytku publicznego

5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Majątek i dochody Fundacji.

§9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów,

2. dotacji i subwencji oraz grantów,

3. ofiarności publicznej (dochody ze zbiórek i imprez publicznych)

4. dochodów z majątku Fundacji,

5. dochodów z działalności gospodarczej,

6. odpłatnej działalności pożytku publicznego,

7. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

§11

1. dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składnia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

5. Majątek fundacji może być lokowany w prowadzonych przez fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.

Organy

§12

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji

2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu

Zarząd Fundacji.

§13

1. Zarząd Fundacji składa się nie więcej niż trzech osób.

2. Zarząd działa bezkadencyjnie.

3. Fundator pełni funkcję Prezesa Zarządu dożywotnio bądź do momentu rezygnacji.

4. W przypadku odwołania Członka Zarządu bądź rezygnacji z pełnienia funkcji czy też śmierci Członka Zarządu Fundacji, decyzje o uzupełnieniu składu Zarządu Fundacji podejmuje w formie uchwały Prezes Zarządu Fundacji.

5. Fundator powołuje skład pierwszego Zarządu Fundacji.

§14

1. Zarząd kieruje działalnością fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy dokonywanie wszystkich czynności fizycznych i prawnych związanych z jej działalnością poprzez:

a. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji

b. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych

c. uchwalanie regulaminów

d. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji

e. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji

f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji

g. podjęcie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu Fundacji. W przypadku równego rozłożenia głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu Fundacji.

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy Członkowie Zarządu Fundacji.

5. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną strefą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do zawierania umów z pracownikami Fundacji.

7. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie w formie ryczałtu za uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu.

Sposób Reprezentacji

§17

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składa Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.

Zmiana Statutu

§18

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

§19

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§20

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji.

Likwidacja Fundacji.

§21

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorami Fundacji mogą być członkowie Zarządu Fundacji.

§22

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.

§23

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

WIP Fundacja © 2024 by B